Nasze kujawsko-pomorskie

Gminy

Najmniejszą, a jednocześnie podstawową wspólnotą samorządową i jednostką terytorialną są gminy. Wśród 144 gmin województwa kujawsko pomorskiego wyróżnia się:

  • 17 gmin miejskich, czyli gmin o statusie miasta, których granice są wyznaczone granicami miasta,
  • 35 gmin miejsko-wiejskich, w których skład wchodzi miasto będące jednocześnie siedzibą władz gminnych oraz sąsiadujące wsie,
  • 92 gminy wiejskie, tj. takie, w których skład nie wchodzą miasta (jednakże najbliższe miasto może być siedzibą władz gminy).

inwestycje
Nowa droga w gminie Papowo Biskupie

Zadania gminy to zaspakajanie potrzeb wspólnoty samorządowej, czyli wszystkich jej mieszkańców. Dzielą się one na zlecone przez wadze państwowe oraz inne znajdujące się poza kompetencjami powiatu i województwa, np. transport publiczny, ład przestrzenny, budowa ulic i mostów, opieka społeczna czy edukacja publiczna. Organem kontrolnym i stanowiącym jest niezależna rada gminy wybierana w powszechnych wyborach przez mieszkańców gminy. Władzą wykonawczą jest wybierany w wyborach wójt, burmistrz lub prezydent. Burmistrz jest organem wykonawczym w gminie, w której siedziba władz znajduje się w mieście położonym na terytorium tej gminy.

Powiaty

Gminy wchodzą w skład powiatu, który stanowi kolejny szczebel administracji samorządowej. Do zadań powiatu należą zadania wykraczające poza możliwości jednej gminy. Do najważniejszych należy ochrona zdrowia mieszkańców, zapewnienie bezpieczeństwa publicznego, dbanie o ład przestrzenny. Województwo kujawsko – pomorskie to 19 powiatów ziemskich (skupiających kilka lub kilkanaście sąsiednich gmin) oraz 4 miasta na prawach powiatu, czyli tzw. powiaty grodzkie. Oznacza to, że gmina o statusie miasta pełni zadania powiatu.

orlik_1
Kompleks boisk sportowych zbudowany w ramach projektu „Moje Boisko Orlik 2012” w kujawsko-pomorskim

W naszym województwie powiatami grodzkimi są: Bydgoszcz, Toruń, Włocławek oraz Grudziądz. Jako, że miasta te mają status powiatu, dochodzi do sytuacji, że miejscowość, która jest siedzibą władz powiatowych, nie należy do tegoż powiatu. Na przykład miasto powiatowe Bydgoszcz nie leży w powiecie bydgoskim, ale stanowi odrębny powiat grodzki i działa na zasadzie odrębnej gminy. Jest więc jednocześnie tak siedzibą powiatu, jak i siedzibą powiatu grodzkiego. Władzę w mieście na prawach powiatu sprawuje wybierany w wolnych wyborach prezydent wraz z radą miasta tworzoną przez wybieranych w wyborach radnych miasta.

W przypadku powiatów ziemskich organami władzy są: rada powiatu i zarząd powiatu ze starostą na czele. Rada składająca się z wybieranych w wyborach bezpośrednich radnych jest organem kontrolnym i stanowiącym. To ona wybiera starostę i zarząd. Zarząd powiatu jest organem władzy wykonawczej. W zarządzaniu powiatem starostę wspierają urzędnicy starostwa powiatowego.