Nasze kujawsko-pomorskie

Użytki ekologiczne

Użytki ekologczne

Użytki ekologiczne. Źródło: Zakole Dolnej Wisły

Użytki ekologiczne tworzy się w celu zachowania fragmentów przyrody o charakterze naturalnym lub dla ochrony określonych ekosystemów. Zazwyczaj są to obszary, które ze względu na małą powierzchnię lub mniejszą rangę przyrodniczą nie mogą być rezerwatem przyrody. Są to pozostało­ści ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Zalicza się do nich: naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślin­ności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze a także stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania. Po­wierzchnie te najczęściej były zaliczane do nieużytków leśnych lub rolniczych. Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego znajduje się około 2050 użytków ekologicznych zajmujących łączną powierzchnię około 5200 ha.

R.G.