Nasze kujawsko-pomorskie

Stanowiska dokumentacyjne

Stanowiska dokumentacyjne

Stanowisko dokumentacyjne Białochowo. Stacja nr 10 ścieżki dydaktycznej. fot.A.Hermann

Stanowiskiem dokumentacyjnym mogą być ważne pod względem naukowym i dydaktycznym miejsca występowania formacji geologicznych, specyficzne profile geologiczne, twory mineralne, warstwy zawierające nagromadzenia skamieniałości, miejsca, z których pochodzą nowo odkryte gatunki fauny lub flory kopalnej, jaskinie i schroniska podskalne oraz obszary lub fragmenty eksploatowanych lub nieczynnych wyrobisk zarówno powierzchniowych jak i podziemnych. Stanowiskami dokumentacyjnymi mogą być miejsca niewyodrębniające się na powierzchni ziemi. Muszą być one jednak prawidłowo oznakowane, choćby tablicami informacyjnymi. Sankcjom prawnym podlega jakiekolwiek niszczenie lub przekształcanie chronionego obiektu. Nie można też w żaden sposób ingerować w glebę, wydobywać minerałów, torfu ani skamieniałości. Ochroną na stanowiskach dokumentacyjnych podlega również cała fauna i flora.

W województwie kujawsko-pomorskim ustanowiono jedno stanowisko dokumentacyjne o nazwie „Białochowo” (na pograniczu gmin Rogóźno i Grudziądz). Uznanie obszaru o powierzchni 93,52 ha za chroniony ma na celu ochronę unikatowego fragmentu wysoczyzny morenowej ze strefą zboczową Basenu Grudziądzkiego, z licznymi niszami źródliskowymi, wąwozami i chronioną w formie pomnika przyrody wychodnią zlepieńca plejstoceńskiego. Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego znajduje się więcej obiektów przyrody nieożywio­nej, które mogłyby zostać objęte ochroną prawną w formie stanowiska dokumentacyjnego. Do takich należą, m.in. wyrobiska wapieni w Piechcinie, stanowiska wychodni wapieni ordowickich w dolinie Wisty, liczne od­słonięcia struktur geologicznych w wyrobiskach po eksploatacji piasków, żwirów, glin i iłów oraz polodowcowe pozostałości w postaci ozów i kemów.

R.G.