Nasze kujawsko-pomorskie

Obszary NATURA 2000

Sieć obszarów chronionych utworzonych w celu zachowanie charakterystycznych siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin oraz zwierząt cennych i zagrożonych w skali Europy. Połączenie obszarów Natura 2000 w jedną spójną funkcjonalnie kompletną sieć umożliwia migrację organizmów, a tym samym wymianę genetyczną niezbędną do skutecznej ochrony różnorodności biologicznej. Podstawą prawną wyznaczania i funkcjonowania obszarów Natura 2000 są dwie dyrektywy: w sprawie ochrony dzikich ptaków -  Dyrektywa Ptasia - oraz w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych i dzikiej fauny i flory - Dyrektywa Siedliskowa.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...
Błota Rakutowskie. fot. A. Hermann
Obszar obejmuje Jeziora Rakutowskie wraz z przybrzeżnym pasem zalewowych łąk turzycowych oraz przylegający do nich wilgotny kompleks leśny zajęty przez olsy i łęgi olszowo-jesionowe. Obszar zajmuje centralną część zatorfionej niecki Błot Rakutowskich i Błot Kłocieńskich odwadnianych przez rzekę Kłótnię. Samo jezioro jest dość płytkim zbiornikiem zajmującym powierzchnię około 300 ha o płaskich brzegach porośniętych szerokim na 100-150 m pasem szuwaru pałkowego, trzcinowego i oczeretowego. Niewielka głębokość jeziora i jego płaskie brzegi sprawiają, że w ciągu roku zmiany powierzchni lustra wody sięgają rzędu 60-70 ha przy stosunkowo nieznacznych wahaniach pionowych.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...
Bagienna Dolina Drwęcy w Tamie Brodzkiej. fot. A. Hermann
Obszar jest częścią Doliny Drwęcy na odcinku pomiędzy Brodnicą, a przecinającą dolinę drogą prowadzącą z Jajkowa do Głęboczka. W jej skład wchodzi także obniżenie rozciągające się pomiędzy rzekami Brynica i Samionka oraz jezioro Sopień. Dolina ma od 0,6 do 3,0 km szerokości i zajęta jest przez bagna oraz łąki pocięte systemem rowów. Pozostały tu także liczne starorzecza. Koryto rzeki ma charakter naturalny. Rzeka silnie meandruje, a wczesną wiosną na ogół wylewa, tworząc rozległe rozlewiska. Roślinność jest silnie zróżnicowana. Oprócz łąk występują tu turzycowiska, trzcinowiska a także niewielkie laski i zarośla wierzbowe.

R.G.

Czytaj więcej...
Dolina Dolnej Wisły. Wisła w okolicy Grudziądza źródło: Zakole Dolnej Wisły
Odcinek Doliny Wisły w jej dolnym biegu od Włocławka do Przegaliny zachowuje naturalny charakter i dynamikę rzeki swobodnie płynącej. Rzeka płynie w dużym stopniu naturalnym korytem z namuliskami, łachami piaszczystymi i wysepkami. W dolinie zachowane są starorzecza i niewielkie torfowiska niskie. Brzegi rzeki pokryte są mozaiką zarośli wierzbowych i lasów łęgowych a także pól uprawnych i pastwisk. Miejscami Dolinę Wisły ograniczają wysokie skarpy, na których utrzymują się murawy kserotermiczne i grądy zboczowe. Wisła przepływa w granicach obszaru przez kilka dużych miast, m,in. Toruń, Bydgoszcz, Grudziądz, Tczew.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...
Ostoja Nadgoplańska Jezioro Gopło. fot. A. Hermann

Obszar obejmuje Jezioro Gopło oraz jego otoczenie z grupą jezior Skulskich (Skulskie, Skulska Wieś, Czartowo). Gopło jest długim - 25 km - jeziorem polodowcowym o płaskich i niezalesionych brzegach z rozległymi połaciami szuwarów trzcinowych. Położone na nim wyspy zajmują łącznie 25 ha. Wiele z nich jest także porośniętych szuwarami. W sąsiedztwie jeziora występują podmokłe łąki a także pola orne i niewielkie lasy łęgowe. Jezioro jest eksploatowane przez rybaków. Odwiedzają je także wędkarze i żeglarze. Na obszarze istnieją następujące formy ochronyprzyrody: rezerwaty przyrody: Bachorze, Bąble, Kąty Kickowskie, Potrzymionek, Trzciny Giżewskie, Zatoka Biała, Osoba, Zatoka Sucha; Park Krajobrazowy Nadgoplański Park Tysiąclecia (8898,0 ha) oraz Goplańsko-Kujawski Obszar Chronionego Krajobrazu.

R.G.

Czytaj więcej...
Żwirownia Skoki fot. A Urbański
Obszar leży przy południowym brzegu Zbiornika Włocławskiego, od którego oddalony jest o 0,5 km. Teren został ukształtowany w wyniku wydobywania żwiru, a zasadniczą część obszaru stanowią wypełnione wodą doły wyrobiskowe. Z powodu znacznej głębokości zbiorników roślinność szuwarowa jest słabo wykształcona. Na zbiornikach znajdują się liczne wysepki (porośnięte roślinnością zielną lub drzewami liściastymi) - ulubione miejsce gniazdowe ptaków wodnych. W zachodniej części ostoi znajduje się nadal czynna kopalnia kruszywa. W wyniku przesuwania się wyrobiska ku zachodowi, usypywane są kolejne wyspy chętnie zasiedlane przez ptaki.

R.G.

Czytaj więcej...
Bory Tucholskie. fot. A. Hermann
Obszar Borów Tucholskich obejmuje wschodnią część makroregionu Pojezierza Południowopomorskiego. W jego skład wchodzą następujące mezoregiony: Bory Tucholskie, wschodnia część Równiny Charzykowskiej, północno-wschodnia część Pojezierza Krajeńskiego, północna część Doliny Brdy oraz północna część Wysoczyzny Świeckiej. Obszar jest dość jednolitą równiną sandrową rozciętą dolinami Brdy i Wdy oraz urozmaiconą licznymi jeziorami, oczkami wodnymi i wzniesieniami o charakterze moreny dennej. Dominują tu siedliska leśne - przede wszystkim bory sosnowe. Jest to typowy obszar młodoglacjalny obejmujący w większości jałowe piaski.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...
Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego. fot. A. Hermann
Obszar obejmuje pradolinę rzeczną o zmiennej szerokości od 2 do 8 km, która ma tu przebieg równoleżnikowy. Od północy teren graniczy z wysoczyzną Pojezierza Krajeńskiego - maksymalne deniwelacje pomiędzy dnem doliny a skrajem wysoczyzny dochodzą tu do 140 m. Od południa pradolina jest ograniczona piaszczystym Tarasem Szamocińskim zajętym w znacznej mierze przez lasy i stykającym się z krawędzią Pojezierza Chodzieskiego. Znaczne części pradoliny zostały zmeliorowane i prowadzona jest na nich gospodarka łąkowa.


Czytaj więcej...

Czytaj więcej...
Koszary fortu XV Toruń Rudak fot. A. Hermann

Obszar obejmuje stare fortyfikacje obronne. Jest to zespół XIX-wiecznych fortów. W ich korytarzach gromadzi się każdej zimy duża liczba hibernujących nietoperzy. Do najważniejszych należą: Fort IV, V, XIII, XV oraz Bateria Pancerna Haubic 150 mm.

R.G.